برچسب: بانک‭ ‬مرکزی

بانک مرکزی

داستان روسای بانک مرکزی

بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ساختاری‭ ‬که‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مناسباتش‭ ‬با‭ ‬نهاد‭ ‬دولت‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تغییرات‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ...