برچسب: تنخواه بانک مرکزی

کم‌پولی بانک‌ها

بانک مرکزی آمارهای مربوط به جزئیات متغیرهای پولی در شهریور ماه را منتشر کرد. از نکات قابل توجه اینکه سپرده‌های ...