برچسب: توافق ایران و عربستان

تورم

تورم عمدی!

با توجه به نداشتن یک بانک مرکزی واقعی، اگر ایران با تمام دنیا روابط دوستانه داشته باشد و هیچ تحریمی ...