برچسب: درآمد خانوارهاي كشور

درآمد ثروتمندان

در وضعيت تورمي و حتي تشديد نابرابري‌هاي درآمدي و افزايش ضريب جيني نيز ممكن است وضعيت درآمدي برخي افراد بسيار ...