برچسب: فئودالیسم

مشروطه نخبگان

بخش عمده ریشه‌‌‌های نظریه دولت مشروطه و دموکراسی را باید در تاریخ سیاسی اروپا جست‌وجو کرد چراکه بن مایه نظریه ...