برچسب: کارمند بانک

ماست مالی!

در این متن ترجمه شده واقعیتی تلخ در قالب بیان یک شوخی اداری به تصویر کشیده شده است که در ...